เลื่อนกำหนดการรับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.๖) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยมีกำหนดเวลาและสถานที่ตามประกาศเดิม
(ประกาศเมื่อ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)