โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School

ประมวลภาพกิจกรรม

การสอบวัดความพร้อมฯชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

การประชุมผู้ปกครอง 

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2567

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม 2566

รานงานประจำปี 2565

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2566

ความภูมิใจ

PDS Channel

นักเรียนได้รับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2565

ขอเอกสารทางการศึกษา สำนักงานบริการการศึกษา
(เฉพาะนักเรียนปัจจุบันที่ได้รับรหัสผ่านใหม่แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ เข้าที่หัวข้อ การตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ หรือติดต่อ itsupports@satitpatumwan.ac.th)