แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม

หนังสือวิชาการ

รักษ์สิ่งแวดล้อม

สาธิตปทุมวันออนไลน์ : สร้างเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะ

แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2562-2565)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2562

สมุดบันทึกกิจกรรม รู้รักษ์ พิทักษ์โลก

หนังสือโครงการบริการวิชาการ
รู้รักษ์ พิทักษ์โลก

สมุดกิจกรรม รู้รักษ์ พิทักษ์โลก

ถอดบทเรียนโรงเรียนคุณภาพคุณธรรม

PDS Play to Learn
เพลินไปกับสาธิตปทุมวัน

การจัดกิจกรรม PDS Play to Learn
เพลินไปกับสาธิตปทุมวัน

สมุดกิจกรรม PDS Play to Learn
เพลินไปกับสาธิตปทุมวัน

การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
Double STEAM

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
STEM และ STEM&M

กิจกรรมบูรณาการ สเต็มศึกษา
(STEM Education)

กิจกรรมบูรณาการ STEM&M

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการสะเต็มศึกษา

ค่านิยม 12 ประการ

การจัดค่ายบูรณาการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

โรงเรียนสดใส ถ้าไร้ขยะ

โครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์.
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เรียนรู้วิถีไทย

เรียนรู้วิถีไทย เล่ม 2

แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

The Creator การประลองความคิดสร้างสรรค์

Smart Smile Style Satitpatumwan
สร้างสรรค์เด็กไทย ใส่ใจจริยธรรม

นิทานคณิต พิชิตปัญหา

ชีวิต...รอบรั้ว โรงเรียนเรา

ฉลาดคิด ฉลาดใช้น้ำ

80 เรียนตามคำพ่อสอน

82 ทำดีตามรอยพ่อหลวง

84 พรรษา พอเพียงเพื่อพ่อ

60 ปี สาธิตปทุมวัน..
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

การจัดกิจกรรม การเรียนรู้อาเซียนแบบบูรณาการ

การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ
Walk Rally

หนังสือเรียน

ห้องสมุดกับการศึกษาค้นคว้า

ห้องสมุดกับการศึกษาค้นคว้า 2

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

Exercise for Health
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สื่อ Ebook เรื่อง การหารลงตัว

สารปทุมวัน

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2566

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม 2565

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2563

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม 2562

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมีนาคม 2562

สารปทุมวัน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2561

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม 2560

สารปทุมวัน ฉบับเดือนเมษายน 2560

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2560

วารสาร ที่ระลึกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ที่ระลึกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ที่ระลึกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

ที่ระลึกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

วารสาร สาธิตปทุมวันวิชาการ

Open House 2019

สาธิตวิชาการ 2560

สาธิตวิชาการ 2562

Open House 2019

Gazette

Gazette Vol.15

Gazette Vol.14

Gazette Vol.13

Gazette Vol.12

Gazette Vol.11

Gazette Vol.10

Gazette Vol.9

Gazette Vol.8

Gazette Vol.5

Gazette Vol.4

Gazette Vol.3

Gazette Vol.1

EPTS Current

EPTS Current 2018

EPTS Current 2017

EPTS Current 2016

EPTS Current 2015

EPTS Current 2014

EPTS Current 2013