โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ขยายเวลาปิดทำการเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

1. เลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปเป็นวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
2. เลื่อนกำหนดการรับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.๖) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปเป็นวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกำหนดเวลาและสถานที่ตามประกาศเดิม
3. เลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
3.1 กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
3.2 กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
3.3 กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
3.4 กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.