โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยกลุ่มงานทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอแสดงความยินดีแก่เด็กหญิงจิตตานันท์   ตีรวัฒนาประภา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/351 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต” โดยกลุ่ม ปตท.ร่วมกับ บมจ.อสมท ผลปรากฏว่านักเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านเข้ารอบการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยชื่อผลงาน อควาเรียมอิสระ