View Fullscreen

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3    (รับรองสำเนาทุกฉบับ)
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา (รับรองสำเนาทุกฉบับ)
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการสอบวัดความพร้อม 1,000 บาท