ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นที่ส่งงานเปิดโลกวิทยทัศน์ล่าช้ากว่ากำหนดส่งคือ 31 มกกราคม 2562 ให้ดำเนินการสมัครเข้าห้องเรียน googleclassroom รหัส 2ool22x และส่งงานภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22:00 น.