คณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เยี่ยม ดูงานโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒