รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
รับใบสมัครได้ที่ อาจารย์ชลธิชา ณ ห้องพักครู อาคารสาธิตปทุมวัน 5 หรือ View Fullscreen

ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ**  วันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2561 ปิดรับสมัครทุกกรณี (เนื่องจากโรงเรียนปิดช่วงที่ 1)