การสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ปีการศึกษา 2566
(Pre-test)

ระเบียบการสอบ อ่านรายละเอียดที่นี่

___________________________________________________________________________
ติดตามรายละเอียดการสอบทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและ
Facebook : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน