การสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567