กำหนดการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1ISZsJ-sVJtYJxZIq5U4vAA47fnQSEu8W?usp=sharing หมายเหตุ(blue shirt) นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

04/05/2022

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565 —————————————————– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กำหนดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่ ****เลื่อนเวลาประกาศผลการพิจารณา เป็นเวลา 21.00 น.**** ประกาศผลการพิจารณา  **วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 21.00 น.**   ที่เว็บไซต์ https://m4admission.satitpatumwan.ac.th/

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

05/04/2022

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักเรียนเดิม)

(เฉพาะนักเรียนเดิมที่ประสงค์เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น) คำชี้แจงการเตรียมเอกสาร การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เอกสารที่ต้องเตรียมการมีดังนี้ นักเรียนภาคปกติ ดาวน์โหลดที่นี่ นักเรียนโครงการ EPTS ดาวน์โหลดที่นี่ ขอแจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การมอบตัวนักเรียน และขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 1. วันจันทร์ที่ 4 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยปฏิบัติดังนี้ 1.1 กรอกข้อมูลใบรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหนังสือสัญญา ส.2 หรือ สท.1 ได้ทาง https://satitpatumwan.edubrights.com พร้อมพิมพ์และลงนามในเอกสารให้เรียบร้อยก่อนการมอบตัว 1.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ตามข้อที่ 1.1 โดยสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร และนำหลักฐานการชำระเงินทุกรายการ พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล (นักเรียน) แล้วนำส่งในวันมอบตัว เพื่อออกใบเสร็จต่อไป (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) […]

ict-atitayaporn

03/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรื่องการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการรับสมัคร อ่านที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  https://admission.satitpatumwan.ac.th  

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

17/03/2022

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2565  ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ทาง https://student.satitpatumwan.ac.th คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์  อ่านที่นี่

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

15/03/2022

การรับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ปฏิทินการแข่งขัน และใบสมัคร จาก https://bit.ly/3pMehDd 2. ส่งใบสมัครทาง https://forms.gle/LCNVQwJqibXdksXw9 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (ใบสมัครต้องได้รับการลงชื่อรับรองคุณสมบัติจากผู้ปกครอง จึงจะถือว่าใบสมัครนั้นสมบูรณ์)

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

08/03/2022
1 2 3 15
สอบถามข้อมูล