pds_info

โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ฝ่ายกิจการพิเศษโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวัน

Read More

การเสวนา Principal Forum ในหัวข้อ โลกหมุนไป ครูใหญ่หมุนตาม: ประสานพลังงานคนรุ่นใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลง

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา Principal Forum ในหัวข้อ โลกหมุนไป ครูใหญ่หมุนตาม: ประสานพลังงานคนรุ่นใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลง (A Year of the Young – A Challenging Chapter of Principal) ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13 (EDUCA2020) ณ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook EDUCA

Read More

สภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าพบนายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2563 สภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าพบนายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์​เชิญร่วมงานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์​อันดีระหว่างสถาบัน

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4

Read More

ร่วมแสดงความคารวะ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม โดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร มาเป็นวิทยากรมาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใยบัว อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 10

Read More

กิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาค่ายพักแรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาค่ายพักแรม จัดกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคข้าวสารและเครื่องปรุงอาหารให้กับโรงเรียนหนองโดนวิทยา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

Read More

ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมการการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สพฐ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพการศึกษา แก่คณะกรรมการฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม โดย ดร.มธุรส ประภาจันทร์” ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สทศ. สพฐ. มาเป็นวิทยากรมาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมการการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สพฐ” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใยบัว อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 10

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต การนี้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับเกียรติจาก รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม เป็นวิทยากร และ ศ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ให้เกียรติบรรยายเรื่อง การจัดทำผลงานสอน และการจัดทำผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

Read More