Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in C:\webhosting\www.satitpatumwan.ac.th\wp-content\themes\plant-2.3.7\plant\author.php on line 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565 —————————————————– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กำหนดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่ ****เลื่อนเวลาประกาศผลการพิจารณา เป็นเวลา 21.00 น.**** ประกาศผลการพิจารณา  **วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 21.00 น.**   ที่เว็บไซต์ https://m4admission.satitpatumwan.ac.th/

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

05/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรื่องการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการรับสมัคร อ่านที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  https://admission.satitpatumwan.ac.th  

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

17/03/2022

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2565  ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ทาง https://student.satitpatumwan.ac.th คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์  อ่านที่นี่

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

15/03/2022

การรับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ปฏิทินการแข่งขัน และใบสมัคร จาก https://bit.ly/3pMehDd 2. ส่งใบสมัครทาง https://forms.gle/LCNVQwJqibXdksXw9 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (ใบสมัครต้องได้รับการลงชื่อรับรองคุณสมบัติจากผู้ปกครอง จึงจะถือว่าใบสมัครนั้นสมบูรณ์)

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

08/03/2022

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียน   เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19   🟡17-31 มกราคม 2565 ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน   🟡ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ   🟡การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติโดยเด็ดขาด   🟡17-31 มกราคม 2565 ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการเท่าที่จำเป็น โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงานและสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย   🟡หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก   🟡ให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานรับการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ด้วย ATKหรือวิธีการอื่นที่ทางราชการกำหนดก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

14/01/2022

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 📍 ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 📍 ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 📍 การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฎิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 📍ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองโดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในส่วนของสายปฏิบัติการและสายปฏิบัติงานให้มาปฏิบัติ ณ สถานที่ทำการ ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย 📍ระหว่างวันที่ 27 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนปิดระหว่างภาคเรียนที่ 2 (ช่วงที่ 1) ❌งดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ❗️ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตนตามหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 📆 ประกาศมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

30/11/2021

ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน (PDS iStudent)

ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน (PDS iStudent)  https://student.satitpatumwan.ac.th คือ ระบบบริการข้อมูลสำหรับนักเรียนในรูปแบบอนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้ 1.PDS iGrade ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ ระบบรายงานผลคะแนน ใช้สำหรับดูรายงานผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบันและภาคเรียนที่ผ่านมา 2. PDS iTranscript  ระบบสมุดพกออนไลน์ สมุดพกออนไลน์ ใช้สำหรับดูข้อมูลรายงานผลคะแนนในรูปแบบสมุดพก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ความคิดเห็นของครูประจำชั้น และอื่นๆ 3. PDS iPayment  ระบบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์  อ่านที่นี่   เว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักเรียน  https://student.satitpatumwan.ac.th กรณีเกิดปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (itsupports@satitpatumwan.ac.th)

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

25/11/2021
1 2 3 6
สอบถามข้อมูล