pds_info

การแข่งขัน Word Power สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการแข่งขัน Word Power สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ระหว่างวันอังคารที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผลการแข่งขันปรากฎดังนี้ 9 กรกฎาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร ชั้น ม.3/446 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ด.ช.ปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข ชั้น ม.3/446 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ด.ช.ธงธรพัชร์ ฉมาดล ชั้น ม.2/522 10 กรกฎาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ ชั้น ม.3/446 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.ศรุตา สินชัยพานิช ชั้น ม.1/353 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.ปัณฑ์ธรา ประสานสุข ชั้น ม.1/343 11 กรกฎาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล ชั้น ม.2/352 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.พรรวินท์ ตติยมณีกุล ชั้น ม.2/352 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ด.ช.ณัฐวรรธน์ แสงสิทธิชัย ชั้น…

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้แทนคณาจารย์ของโรงเรียน เข้าร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Inovation for Digital Thailand) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

Read More

ความร่วมมือในการเปิดสอนภาษาโปรตุเกสให้นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00-11:00 น. Ambassador Francisco Vaz Patto เอกอัครราชทูตสถานทูตโปรตุเกสและ Miss Maria Madureira ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมโปรตุเกส ได้เข้าพบผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ ผศ.ดวงใจ จงธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อุทัย แก้วเพชร หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ประสานการเข้าพบโดยคุณศรัญญา ชูเพ็งหัวหน้าสำนักงานวิชาการ โดยมีการเจราจาความร่วมมือในการเปิดสอนภาษาโปรตุเกสให้นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ภาษาที่สามอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศโปรตุเกส

Read More

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

Read More

การทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 22

นักเรียนที่สมัครสอบโครงการทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติครั้งที่ 22 ให้นักเรียนมาเข้ารับการทดสอบ  ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:30 – 17:30 น. โดยให้นักเรียนมาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 ก่อนเวลาสอบ 15 นาที ให้นักเรียนเตรียมดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ และเครื่องคิดเลขมาด้วยตนเอง

Read More

โครงการอาสาจราจรสาธิตปทุมวัน 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานสวัสดิภาพ) จัดโครงการอาสาจราจรสาธิตปทุมวัน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สนามหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” “เครื่องบินเล็กพลังยาง” “เรือป๊อบป๊อบ” (POP POP BOAT) หากนักเรียนสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบหรือบอรด์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 หรืออาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ห้องกิจกรรมรู้วิทยาศาสตร์ ทางอีเมล์ chanakarn@satitpatumwan.ac.th

Read More