ฝ่ายวิชาการ

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

 

วิสัยทัศน์ :  เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา

ปรัชญา   :  ความรู้ก่อเกิดปัญญา  ศรัทธาก่อเกิดการเรียนรู้

คติพจน์   :  สร้างความรู้ ด้วยวิธีการเรียนรู้

ปรัชญา   :   ความรู้ก่อเกิดปัญญา  ศรัทธาก่อเกิดการเรียนรู้

เว็บไซต์ฝ่าย http://academics.satitpatumwan.ac.th/