ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน

1.หลักยุทธศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ปรัชญา : ประสบการณ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
คติพจน์ : การเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติการ ร่วมคิดร่วมทำ 
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์ปฏิบัติการเสริมทักษะในเชิงเทคนิคกระบวนการเรียนรู้ วิจัย ทดลอง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเผยแพร่นวัตกรรมการจัดกิจกรรมนักเรียน
พันธกิจ :
1. พัฒนาความรู้และสติปัญญาในด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยการเสนอและการยอมรับความคิดเห็นด้วยเหตุผลและวิจารณญาณ
3. ฝึกฝนภาวะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคม
4. พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิต ในด้านความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย
5. ขยายโอกาสให้นักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษ ความถนัด และความสนใจของตนเองแล้วพัฒนาคุณสมบัตินั้นๆ ให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น
2.นโยบายด้านการบริหารจัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน
นโยบายหลัก
ส่งเสริม พัฒนา และจัดกิจกรรมนักเรียนโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาสมบูรณ์รอบด้าน พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ด้วยการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ สามารถปรับตัวเข้าสถานการณ์และสังคมที่หลากหลาย ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ภายใต้การดูแล ให้คำปรึกษาของคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรอง
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการชุมนุม โดยอยู่ภายใต้การดูแล การให้คำปรึกษาของหัวหน้างาน อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม 
2. ส่งเสริมคุณลักษณะและเจตคติที่ดีของนักเรียน ในการประพฤติปฏิบัติตนสมกับเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เยาวชนที่ดีของสังคม อันจะนำไปสู่การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและประเทศชาติ 
3. ส่งเสริมในด้านการประสานงานกันระหว่างนักเรียนในทุกระดับชั้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน
ยุทธศาสตร์
1. จัดให้มีกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนรวมในการบริหารจัดการ และการดำเนินการโดยนักเรียน
2. จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน โดยประธานคณะกรรมการนักเรียนมาจากการเลือกตั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
3. จัดให้มีการดำเนินการของชุมนุมต่าง ๆ โดยมีประธาน กรรมการและสมาชิกชุมนุม       อันเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนักเรียน
4. ให้มีผู้แทนระดับชั้น ผู้แทนห้อง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนักเรียนโดยตำแหน่ง
5. จัดให้คณะกรรมการนักเรียน ตลอดจนชุมนุมต่าง ๆ มีสถานที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกและประสิทธิผลในการทำกิจกรรม
6. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านกิจการนักเรียนโดยตรง เพื่อให้คำปรึกษาการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
7. ให้คณะกรรมการนักเรียนได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ
8. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการร่วมกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ตามศักยภาพของตน โดยอาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและพิจารณาจัดหางบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมนั้น