ฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปรัชญา       ครูคือผู้บ่มเพาะทางปัญญา

คติพจน์ สร้างครูดี  เสริมครูเด่น  เป็นต้นแบบให้แก่สังคม
วิสัยทัศน์     พัฒนาวิชาชีพครูอย่างรอบด้าน  ทั้งงานวิจัย  การนิเทศ  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัย  การทำวิจัยในชั้นเรียน  งานสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถและมีคุณธรรม
3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เว็บไซต์ฝ่าย   http://nithet.satitpatumwan.ac.th/