ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ปรัชญา (Philosophy)

การวางแผนการพัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสามัคคี นำมาสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
คติพจน์ (Maxim)
  สรรค์สร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ แบบธรรมมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรยึดมั่นในองค์กร ที่มีสัมพันธภาพที่ดี สามัคคีคือพลัง 
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์ประสานนโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคุณภาพในด้านการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการสนับสนุน
พันธกิจ (Mission) 
1. จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี จัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
2. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนบริหารจัดการองค์กร แผนพัฒนาการผลิตนักเรียน แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
3. จัดทำข้อเสนอและจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์แก่หน่วยงานภายในโรงเรียน ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ และการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดทำและปรับแผนกลยุทธ์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับบริบทซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของโรงเรียนดำเนินงานตามแผนงาน และบริหารงบประมาณที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่ทันสมัย
3. เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับ ทิศทางการบริหารราชการและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
4. เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หน้าที่และภาระงานของฝ่าย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มีการแบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
1. สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ
2. งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งแต่ละงานจะประกอบด้วยหัวหน้างานและกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่าย ดังนี้
1. สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
    1.1. งานธุรการและเลขานุการ 
    1.2. ประสานงานการดำเนินงาน กิจกรรม / โครงการของฝ่าย
    1.3. ประสานงานและจัดทำรายงานประจำปี
    1.4. ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย
2. งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
    2.1 ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนด้านนโยบาย และงบประมาณการดำเนินงานต่างๆ
    2.2 ประสานงานด้านแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ  แผนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
    2.3 ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    2.4 ติดตามและประเมินการทำเนินโครงการ กิจกรรมและแผนงานต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    2.5 ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
    3.1 ดำเนินการและประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากรโรงเรียนร่วมกับงานบุคล ฝ่ายบริหาร
    3.2 วางแผนและประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากร
    3.3 ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
    4.1 ดำเนินการและประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
    4.2 ดำเนินการและประสานงานการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
    4.3 ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
    4.4 จัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียน