ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ประวัติความเป็นมา

ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีวิสัยทัศน์ว่า การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะต้องได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้ ให้สมกับเป็นยุคประเทศไทย 4.0 และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จึงมีภารกิจในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีการเปลี่ยนเป็นการสร้างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน การพัฒนา สร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด หากโรงเรียนไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ แผนการดำเนินการและการติดตามแผนการใช้เงินและแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้โรงเรียนทำงานแบบไร้จุดหมายขาดประสิทธิภาพในการดำเนินการ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีการดำเนินการโดยมีหลักยุทธศาสตร์ขั้นพื้นฐานเป็นประหนึ่งเครื่องนำทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา (Philosophy)

การวางแผนการพัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสามัคคี นำมาสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์ประสานนโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคุณภาพในด้านการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการสนับสนุน

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดทำและปรับแผนกลยุทธ์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับบริบทซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 2. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของโรงเรียนดำเนินงานตามแผนงาน และบริหารงบประมาณที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่ทันสมัย
 3. เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับ ทิศทางการบริหารราชการและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 4. เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คติพจน์ (Maxim)

 สรรค์สร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ แบบธรรมมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรยึดมั่นในองค์กร ที่มีสัมพันธภาพที่ดี สามัคคีคือพลัง

พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี จัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
 2. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนบริหารจัดการองค์กร แผนพัฒนาการผลิตนักเรียน แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
 3. จัดทำข้อเสนอและจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์แก่หน่วยงานภายในโรงเรียน ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ และการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัดความสำเร็จของฝ่าย

 1. ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
 2. ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 3. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ระดับดีขึ้นไป

หน้าที่และความผิดชอบฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

สำนักงานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

 • งานธุรการและเลขานุการ
 • ประสานงานการดำเนินงาน กิจกรรม / โครงการของฝ่าย
 • ประสานงานและจัดทำรายงานประจำปี
 • ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • ดำเนินการและประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากร
 • วางแผนและประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากร
 • ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย

งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

 • ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนด้านนโยบาย และงบประมาณการดำเนินงานต่างๆ
 • ประสานงานด้านแผนกลยุทธ์        แผนปฏิบัติการ  แผนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 • ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามและประเมินการทำเนินโครงการ กิจกรรมและแผนงานต่างๆให้เป็น     ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 • ดำเนินการและประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ดำเนินการและประสานงานการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียน
 • ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย

ช่องทางการติดต่อ (เบอร์ภายใน)

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  02-2513934 ต่อ 126
 • สำนักงานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 02-2513934 ต่อ 127
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา 02-2513934 ต่อ 136