ประมวลภาพกิจกรรม

  • ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ 1. นางสาวชาติญา อาจชน ได้รับการคัดเลือก ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอรฺ์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร 2. นายปรีดิยาธร อบเชย ได้รับการคัดเลือก ด้านกีฬา ประเทภบุคคลเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง

  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 (นักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียน) และให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิรณี อุทโยชาติ ที่ได้รับรางวัลครูแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ดีเด่น ประจำปี 2562 และนางสาวจรินทร์ธร เตชะนิตย์พล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับใบประกาศนียบัตรนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ ประจำปี 2562 จากชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

  • เนื่องด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสนใจนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขัน 2 คน ดังต่อไปนี้ 1. เด็กชายศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ม.3/441 2. เด็กชายเผ่าภัค วิเชียร์สินธุ์ ม.3/444 และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ นางสาวอรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร

  • รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร “ยอดนักอ่านดีเด่น” โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน และอาจารย์ ผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ยอดนักอ่านดีเด่น-2562.pdf

  • การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 25622 (Spelling Bee 2019)  ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562โดยปรากฎผลการแข่งขันมีดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น           รางวัลชนะเลิศ                      ได้แก่    เด็กชายชนมภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข     ชั้น ม.2/351 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่    เด็กชายณภัทร เกียรติปรุงเวช      ชั้น ม.2/351 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

  • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 (นักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียน) และให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในหัวเรื่อง “เครื่องตรวจวัดโลหะตะกั่วและแคดเมียมตกค้างในน้ำดื่มด้วยขั้วไฟฟ้านาโนคาร์บอน” ในงาน Maker Faired Bangkok 2020 18-19 มกราคม 2563 ณ เดอะสตรีท รัชดา