ประมวลภาพกิจกรรม

  • โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทวีปัญญาด้วยสารานุกรมไทย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยผลการแข่งขันอ่านจับใจความจากสารานุกรมสำหรับเยาวชน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.2/526 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่เด็กหญิงชณัณตา มิตานี นักเรียนชั้น ม.2/524 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กชายภูมิพัฒน์ ชื่นรันตกุล นักเรียนชั้น ม.2/351 เด็กหญิงณภัทร ตันติประภาส

  • ขอแสดงความยินดี​กับนักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผลการแข่งขันปรากฎดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายภัทรชนน ใจห้าว ชั้นม.4/330 ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวอริสา สิทธิโชคคณานนท์ ชั้นม.5/511 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช. เสฏฐวุฒิ โกสินทร์ตระการ ชั้นม.2/352 และด.ช. อภิชา

  • โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้แทน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้แก่ 1. เด็กหญิงธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ นักเรียนชั้น ม.3/443 รางวัลเกียรติบัตรชมเชย ได้แก่ 1. เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ

  • โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยกลุ่มงานทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอแสดงความยินดีแก่เด็กหญิงจิตตานันท์   ตีรวัฒนาประภา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/351 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต” โดยกลุ่ม ปตท.ร่วมกับ บมจ.อสมท ผลปรากฏว่านักเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านเข้ารอบการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยชื่อผลงาน อควาเรียมอิสระ  

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Siriraj  Medical  Science  Contest ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 7:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวังหลัง ศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 

  • โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยร่วมงานแถลงข่าวการสร้างพระพุทธประธานพร บวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน ในโอกาสครบรอบ 67 ปี สาธิตปทุมวัน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ชมรมมรดกไทย ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน

  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายจาก 260 ทีมที่ชนะโครงการ Young Maker Contest #4 Social Innovation ของ สวทช. ในผลงาน เครื่องตรวจวัดโลหะตะกั่วตกค้างในน้ำดื่มด้วยขั้วไฟฟ้านาโนคาร์บอน ได้ไปแสดงผลงานในงาน MakerFair Bangkok 2020 ที่ The Street

  •