ประมวลภาพกิจกรรม

  • วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ได้ดำนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “Online Training for Next Normal Teacher” หลักสูตร “Restart Google Workspace Platform” สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting

  • ขอแสดงความยินดีให้กับ ด.ญ.ศิริกุลวดี ประเสริฐวิทย์ ชั้น ม.3/441 ส่งภาพประกวดในเวทีระดับโลก การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ ประเทศโรมาเนีย 5th International Art competition for ChildrenPiatra Neamt Creativ,2021 Romania ได้รับรับรางวัลเหรียญทอง ระดับ “GOLD MEDAL ” MERIT CLASS

  • วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบคณะผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน พร้อมร่วมรับฟังสรุปรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การนำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีและแผนพัฒนาบุคคล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

  • วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ลงทะเบียนเลือกวัคซีน Pfizer เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ❤️ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกลางทุกท่านที่มาบริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน 📅กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และวัคซีน Sinopharm โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 🔎โปรดติดตามประกาศจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

  • 🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ EPTS สายศิลป์-ฝรั่งเศส — น.ส.อิสรีย์ ฉัตรดอกไม้ไพร (โบ) ม.6/511 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆🥇 จากการประกวดคลิปวิดีโอระดับชาติ รุ่นอายุ 18-25 ปี หัวข้อ “โลกหลังโควิด” จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนักเรียนจะได้รับเชิญไปยังสถานทูตฝรั่งเศสช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้มีอาจารย์ Caroline Jarrafoux เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา https://www.facebook.com/594735013884855/posts/6537351156289848/?d=n

  • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) รายการ MFA Inter – School Debating Championship 2021 ระหว่างวันที่ 4 -5 และ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถาบัน Point Avenue โดยมีนักเรียน 3 ทีม จำนวน 9 คน เข้าร่วมการแข่งกับนักเรียนจำนวน 25

  • [ โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ ]​ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ “โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ” ให้แก่คณะครู และบุคลากรการศึกษาจากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 1 🟢“Innovation for Online Learning” โดยคณะวิทยากรจากฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 🟠“การวิจัยในชั้นเรียน” และ “กิจกรรมโฮมรูม ในยุค New Normal” โดยคณะวิทยากรจากฝ่ายวิจัย นิเทศ

  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ “รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประเภทบุคคล ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564” จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยนางสาวจิณณ์ รัชโน ได้รับรางวัลด้านสื่อมวลชน และนางสาวธัญญธร เทียนไพฑูรย์ ได้รับรางวัลด้านนันทนาการ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา

  • ASEAN Data Science Explorers Competition 2021 ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโครงการ EPTS นางสาวจิณณ์ รัชโน (จิณณ์) ชั้น ม.6/513 🏆 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการ “ASEAN Data Science Explorers Competition 2021” ประเภททีม รูปแบบออนไลน์ (ร่วมกับ นาย กศิฐ์กฤษฎิ์ จันทะเรือง