ประมวลภาพกิจกรรม

  • วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันและโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และกิจกรรมทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน  

  • 📆กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 15.00 น. พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 16.30 น. พบอาจารย์ประจำชั้น 🟡ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 🟣ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน

  • วันที่ 24 พฤจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน อ.โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมหารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า อดีตผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งอดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ในการติดต่อประสานงานในครั้งนี้

  • วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วม “โครงการล้านกล้าความดีแทนคุณแผ่นดิน” จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในการนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขา “บริหารและพัฒนาองค์กร” ในโอกาสนี้อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขา “บริหารการศึกษา” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวัน เขียววิจิตร

  • บริการวัคซีนนักเรียน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ วัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนจัดบริการฉีดวัคซีน Pfizer💉💉 เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ วัคซีน Pfizer 💉 เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม

  • รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร 🌱โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน บริหารงานโดยอาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเลือกเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้รับรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 “สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

  • รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาศิลปการแสดงและวัฒนธรรม 🌱โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวัน เขียววิจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลที่ ประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2564 “ สาขาส่งเสริมศิลปการแสดงและวัฒนธรรม

  • ทอดกฐินสามัคคี วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.49 น. โรงเรียนจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 68 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร การนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี การนี้ทางวัดจะนำเงินที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้ ไปบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและทางโรงเรียนได้มอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดพระยายัง ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี มา ณ โอกาสนี้

  • [ การให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ] เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม 🏫สถานที่ฉีด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 🗓️วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 📑สิ่งที่ต้องเตรียม 1) บัตรประชาชน 2) เอกสาร 2 ฉบับ (ภาคผนวก

  • พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเนื่องในโอกาสการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564