ประมวลภาพกิจกรรม

  • วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 10 อาคารสาธิตปทุมวัน 1

  • โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคม และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดดอนยาง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงเรียน

  • ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ(EPTS) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ (National Public Speaking Competition – NPSC) ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกเยาวชนไทยอายุระหว่าง 16-20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ “The world is bigger and smaller than it’s ever been.” จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ

  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวชาติญา อาจชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

  • วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารและอาจารย์จากกลุ่มโรงเรียนธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้และร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างสรรค์​เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียน

  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวชาติญา อาจชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด  ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4  

  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์​และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปเนื่องในวันมาฆบูชา ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

  • ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งติดตั้งจุดพ่นละอองน้ำโดยรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM2.5 #เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน