แผนที่และอาคารเรียน

แผนผังโรงเรียน

           อาคาร “สาธิตปทุมวัน ๑ : อาคารอำนวยการ”  ที่ทำการฝ่ายบริหารและธุรการ   ฝ่ายวิชาการ  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ  ห้องวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาญี่ปุ่น ห้องประชุมย่อย  ห้องล้าง อัด ขยายภาพ   ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษาเชิงบูรณาการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สำนักงานบริการศึกษา ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องเกียรติประวัติสาธิตปทุมวัน  ห้องสโมสรอาจารย์และเจ้าหน้าที่  โครงการอาหารกลางวัน (ครัว)  โรงอาหาร และห้องโถงอเนกประสงค์ชั้นที่ ๑ กับชั้นที่ ๓

         อาคาร “สาธิตปทุมวัน ๒ อาคารปฏิบัติการ”  เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ (ออกแบบและจิตรกรรม เขียนแบบ งานไม้และโครงงาน  งานปั้นและเตาเผา)  ห้องปฏิบัติการกราฟิกคอมพิวเตอร์ศิลปศึกษา   พาณิชยกรรมและห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด  ห้องประชุมอเนกประสงค์

        อาคาร  ‘สาธิตปทุมวัน ๓ อาคารอเนกประสงค์และกิจกรรมการกีฬา’โดยสร้างสระว่ายน้ำสาธิตปทุมวัน (วันเด็ก ๒๕๐๕) ไว้ที่บนชั้นสอง มีหลังคาพร้อมด้วยอัฒจันทร์ เป็นอาคารเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS)   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  ห้องสมุด  ห้องประชุมอเนกประสงค์และสารสนเทศ ห้องสรุปบทเรียน  ห้องเก็บอุปกรณ์ฯ  สำนักงานสระว่ายน้ำฯ ที่ทำการฝ่ายบริการ

         อาคารสาธิตปทุมวัน ๔   เป็นอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์  และห้องประชุมอเนกประสงค์ (มีเวทีพร้อมระบบแสง เสียง และภาพ)

        เป็นที่เรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ห้องพยาบาล  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการดนตรี (ไทย, สากล) นาฏศิลป์   ห้องพระพุทธศาสนา และห้องสารานุกรมไทย

          อาคารสาธิตปทุมวัน ๖ (โรงยิม, พลศึกษา) เป็นห้องนันทนาการ  ห้องกิจกรรมพลศึกษา  ห้องพักอาจารย์  และห้องเก็บอุปกรณ์   ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ห้องกิจกรรมลูกเสือ  ห้องอุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องฝึกเทเบิลเทนนิส  สนามบาสเกตบอลพร้อมอัฒจันทร์ ห้องออกกำลังกาย เป็นที่เรียนและฝึกซ้อมกีฬา ลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ และเป็นที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน  สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

        สาธิตปทุมวัน ๗ เป็นห้องปฏิบัติการอาหาร และกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มงานคหกรรม 

     เป็นที่ทำการฝ่ายปกครอง และงานจราจร

         สำนักงานประชาสัมพันธ์ และจุดบันทึกเวลาเข้าออกนักเรียน ที่ทำการฝ่ายแผนประกันคุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานพัฒนาสื่อสร้างสรรค์

สอบถามข้อมูล