ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

Patumwan Demonstration School

สังกัด                             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานภาพ                     โรงเรียนสาธิตเทียบเท่าภาควิชา

สถานที่ตั้ง                      ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐

พื้นที่                              ๗ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา หรือ ๑๒,๐๘๐ ตารางเมตร

วันก่อตั้ง                       ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๖

ผู้ดำริก่อตั้ง                  ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ผู้บริหารคนแรก          รองศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์

ผู้บริหารคนปัจจุบัน    อาจารย์โชติวิทย์   ธรรมสุจิตร

อักษรย่อ                   ส.มศว

เพลงประจำโรงเรียน    สาธิตปทุมวัน

เครื่องหมายโรงเรียน

เครื่องหมายรูปกราฟอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยข้อความ “โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  บรรจุในวงกลมกรอบรูปคลื่นแปดคลื่น  รูปกราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์  y = ex   ที่หมายถึงความเจริญงอกงาม
ล้อมด้วยชื่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ้อนด้วยวงกลม และกรอบที่เป็นรูปคลื่นแตกยอด

สีน้ำเงิน  หมายถึง  สีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธงชาติ และเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สีชมพู    หมายถึง  สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พันธุ์ไม้ประจำโรงเรียน

     ดอกบัวหลวง (สีชมพู) คือสัญลักษณ์แห่งพุทธิภาวะตามหลักพุทธปรัชญาและสื่อสัมพันธ์ถึงสถานที่ตั้ง ซึ่งอนุสนธิมาจากนามพระราชทาน “ปทุมวัน” อันเป็นมงคลนาม ที่ยังบ่งชี้ชัดถึงชื่อเฉพาะของโรงเรียน

 

สิ่งสักการบูชา

พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน   พระพิฆเนศวร

อาจารย์โชติวิทย์   ธรรมสุจิตร

ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

1. รองศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริ         บุณยสิงห์           พ.ศ. 2497 -   พ.ศ. 2498
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมจิตต์        ศรีธัญรัตน์          พ.ศ. 2498 –   พ.ศ. 2523
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ                    บุปผาคำ             พ.ศ. 2523 –   พ.ศ. 2531
4. รองศาสตราจารย์ผกา                          แสงสุวรรณ         พ.ศ. 2531 –   พ.ศ. 2535
5. หม่อมหลวงอธิบุญ                              กฤดากร              พ.ศ. 2535 –   พ.ศ. 2538
6. อาจารย์นวลศรี                                    วิทยานันท์           พ.ศ. 2538 –   พ.ศ. 2539
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์               โกมุทแดง           พ.ศ. 2539 –   พ.ศ. 2543
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา                    จูฑะพันธุ์             พ.ศ. 2543 –   พ.ศ. 2547
9. อาจารย์พิทักษ์                                    เสงี่ยมสิน             พ.ศ. 2547 –   พ.ศ. 2549
10. อาจารย์สมลักษณ์                             จันทร์น้อย            พ.ศ. 2549 -   พ.ศ. 2556
11. อาจารย์อรพินธุ์                                  คนึงสุขเกษม         พ.ศ. 2556 –   พ.ศ. 2559
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์                 ลีลาจรัสกุล           พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2563
13.อาจารย์โชติวิทย์                                 ธรรมสุจิตร            พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

สอบถามข้อมูล