เกียรติภูมิสาธิตปทุมวัน

รางวัลพระราชทาน

 • ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ ในการพระราชทานฯ
  ครั้งแรก (ปีการศึกษา ๒๕๐๕)
 • ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ ในการพระราชทานฯ
  ครั้งที่ ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๐๖)
 • ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ ในการพระราชทานฯ
  ครั้งที่ ๔ (ปีการศึกษา ๒๕๐๘)
 • ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๗ (ปีการศึกษา ๒๕๑๑)
 • ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ ในการพระราชทานฯ
  ครั้งที่ ๘ (ปีการศึกษา ๒๕๑๒)
 • ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๘ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๒ (ปีการศึกษา ๒๕๑๖)
 • ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๙ ในการพระราชทานฯครั้งที่๑๓ (ปีการศึกษา ๒๕๑๗)
 • ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๔ (ปีการศึกษา ๒๕๑๘)และรับพระราชทานโล่รางวัลจากการที่ได้รับพระราชทานรางวัลการจัดการศึกษาดี ๓ ปีติดต่อกัน เป็นโล่ที่ ๑[ปีการศึกษา ๒๕๑๖–๒๕๑๗–๒๕๑๘]
 • ครั้งที่ ๙ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๑ ในการพระราชทานฯ
  ครั้งที่ ๑๕ (ปีการศึกษา ๒๕๑๙)
 • ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ในการพระราชทานฯครั้งที่๑๖(ปีการศึกษา ๒๕๒๐)
 • ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในการพระราชทานฯ เป็นครั้งที่ ๑๗ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๑)และรับพระราชทานโล่รางวัลจากการที่ได้รับพระราชทานรางวัลการจัดการศึกษาดีติดต่อกัน ๓ ปี เป็นโล่ที่ ๒(สถิติจึงเป็น ๖ ปีการศึกษาติดต่อกันคือ ปีการศึกษา๒๕๑๖–๒๕๑๗–๒๕๑๘ และปีการศึกษา ๒๕๑๙–๒๕๒๐–๒๕๒๑)
 • ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๘ (ปีการศึกษา ๒๕๒๒)พร้อมด้วยประกาศนียบัตรฉบับแรกของการพระราชทานฯ จากการแก้ไขระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๒๓ และมีมติให้โรงเรียนสาธิตมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอีกใน พ.ศ.๒๕๒๔ โดยพิจารณาผลงานของปีการศึกษา ๒๕๒๒[สถิติจึงเป็น ๗ ปีติดต่อกัน คือปีการศึกษา ๒๕๑๖–๒๕๑๗-๒๕๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๑๙–๒๕๒๐–๒๕๒๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๒๒]

พ.ศ.๒๕๒๓ ไม่อนุญาตให้โรงเรียนสาธิตเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจากมีลักษณะการจัดการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ
คณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือของกรมการฝึกหัดครูจึงไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับปีการศึกษา ๒๕๒๓
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้มีการปรับปรุงระเบียบการพิจารณาฯ ใหม่ ให้นักเรียนสาธิตเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานได้อีก
ส่วนการคัดเลือกโรงเรียนสาธิต ให้แยกออกประเมินต่างหากโดยจัดทำแบบประเมินและคู่มือการประเมินเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต ดังนั้น ผลงานปีการศึกษา ๒๕๒๔ จึงไม่ทันได้รับการพิจารณาในปี ๒๕๒๔]

 • ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๖ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕) เป็นการรับพระราชทานรางวัล ครั้งที่ ๑ประเภทโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงระเบียบฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ (จึงถูกข้ามปีการศึกษา ๒๕๒๓–๒๕๒๔)
 • ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๗ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖) เป็นการได้รับพระราชทานรางวัลการจัดการศึกษาดี ๒ ปีติดต่อกัน คือปีการศึกษา ๒๕๒๕–๒๕๒๖ จึงได้รับพระราชทานโล่รางวัลฯ ด้วยในฐานะโรงเรียนมาตรฐานดีเด่น ( ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๒๔ ) รวมเป็นโล่รางวัลพระราชทาน โล่ที่ ๓
 • ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗) จากการรับพระราชทานฯ ครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกฐานะให้เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานดีเด่น ซึ่งยกเว้นมิต้องเข้ารับการประเมิน( โดยได้รับอนุญาตให้ขึ้นป้ายแสดง “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ” ) ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นโรงเรียนที่มีทุกอย่างพร้อมแล้ว และได้รับพระราชทานฯ ติดต่อกันถึง ๓ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสโรงเรียนอื่น ๆ โดยโรงเรียนจะได้รับการประเมินใหม่อีกต่อเมื่อเปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่[สถิติโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลการจัดการศึกษาดี จำนวน ๑๕ ครั้ง จากการพระราชทานฯ ๒๒ ครั้งโดยไม่นับปีการศึกษา ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ ซึ่งถูกยกเว้นการพิจารณาด้วยเหตุผลดังกล่าวในตอนท้ายครั้งที่ ๑๒]หลังเปลี่ยนสภาพเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่
 • ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานรางวัล ” การจัดการศึกษาดี ”สถานศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร นับรวมเป็นครั้งที่ ๑๖ เป็นรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๑๕๕๙  นับเป็นการได้รับรางวัลพระราชทานครั้งที่ ๑๗

รางวัลพระราชทานและทุนเล่าเรียนหลวง

นักเรียนได้รับ “รางวัลพระราชทาน” ตั้งแต่ปีแรกของการพระราชทาน ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีนักเรียนได้รับพระราชทานรางวัลด้วยทั้ง ๒ ประเภท คือ “รางวัลพระราชทาน” สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กับ “ทุนเล่าเรียนหลวง” สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ตั้งแต่ต้นคือปีการศึกษา ๒๕๐๕ (พ.ศ. ๒๕๐๗)  จนถึง
ปีการศึกษา ๒๕๓๐ จำนวน ๒๓ คน ใน ๑๕ ครั้ง จากการพระราชทาน  ๒๔ ครั้ง  หลังจากเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานอีกในปีการศึกษา ๑๕๓๗ และอีก ๕ ครั้งติดต่อกันในปีการศึกษา ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖ โดยลำดับ จึงมีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ๓๐ คนในจำนวน ๒๑ ครั้งจากการพระราชทานฯ ๓๗ ครั้ง (สถิติถึงปีการศึกษา ๒๕๔๖)

ปีการศึกษา ๒๕๕๑
–  ได้รับรางวัลพระราชทาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
–  ได้รับรางวัลพระราชทาน (ชมเชย) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา ๒๕๕๒
–  ได้รับรางวัลพระราชทาน (ชมเชย) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
–  ได้รับรางวัลพระราชทาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “ทุนเล่าเรียนหลวง”

ปีการศึกษา ๒๕๕๓
–  ได้รับรางวัลพระราชทาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  “ทุนเล่าเรียนหลวง”

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
–  ได้รับรางวัลพระราชทาน (ชมเชย) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลบัณณาสสมโภช

รางวัลบัณณาสสมโภชเป็นรางวัลตามโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการจะมีคณะกรรมการมาติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อโรงเรียนที่สมควรรับพระราชทานรางวัลนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานรางวัลตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน รวม 3 ครั้ง ติดต่อกัน คือ

 •  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา
 • ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2553 เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 55 พรรษา
 • ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เกียรติประวัติของอาจารย์

1. ครูภาษาไทยดีเด่น ปี พ.ศ. 2532 และ 2541
2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2535, 2537, 2543, 2551 และ 2557
3. อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2540,2541, 2543, 2544 และ 2545
4. ครูสอนดีกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปี พ.ศ. 2554
5. บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี พ.ศ. 2549
7. หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556 และ 2557

 เกียรติประวัติของเจ้าหน้าที่

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่นของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2541, 2542, 2543 และ 2544
2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2543