แหล่งเรียนรู้ Learning Center

หนังสือวิชาการ

คู่มือสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รูปแบบการจัดการ โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม
CREATIVE SPARKS 11th
The Creator การประลองความคิดสร้างสรรค์
ถอดบทเรียน โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม
PDS Play to learn

วารสาร

สารปทุมวัน
สิงหาคม 2565
Gazette 1st Semester  2018
EPTSNewsletters 2018
EPTSNewsletters 2017
สารปทุมวัน พฤศจิกายน 2561
สารปทุมวัน มกราคม 2561

เอกสารประกอบการบริการวิชาการ

การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาระบบงานและสื่อการสอนด้วย Glide

หนังสือที่ระลึก

PDS Open House 2562
PDS Open House 2560
หนังสือ ใบบัว
หนังสือ ใยบัว
หนังสือ บัว
สูจิบัตร นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

วิดีทัศน์นวัตกรรมการเรียนการสอน

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรม Google Sheet เพื่อพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
Lazy Project

1 กลุ่มสาระ 1 นวัตกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบกระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC
สื่อทำมือ LINE & ANGLE
กระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
สอบถามข้อมูล