หน่วยงาน

หน่วยงานภายในโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ
 
ฝ่ายบริหาร
 
ฝ่ายปกครอง
 
ฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
ฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม
 
ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
ฝ่ายกิจการพิเศษ
 
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 

สมาคม/สโมสร

สมาคมผู้ปกครองและครูสาะิตปทุมวัน
 
สโมสรอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สมาคมศิษย์เก่า
 
สำนักงานบริการการศึกษา (ทะเบียน)
 

เว็บไซต์บริการข้อมูลภายใน

ระบบสารสนเทศโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 
บทเรียนออนไลน์ (Google Classroom)
 
เว็บเมล (E-Mail)
 
ระบบกรอกคะแนน
 
โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EPTS)
 
E-library
 

เว็บที่เกี่ยวข้องภายใน มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
คณะศึกษาศาสตร์
 
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 
สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา
 
สอบถามข้อมูล