กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

"นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีเหตุผล ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการคิด และการทำงานอย่างเป็นระบบ"

 
วิทยาศาสตร์

"การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต"

 
ภาษาไทย

"มุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้สัมฤทธิ์ผลและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย"

 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
ภาษาต่างประเทศ

"ภาษา คือ กุญแจนำไปสู่โลกภายนอก (Languages connect people around the world)"

 
การงานอาชีพ
“ความรู้และทักษะในงาน สร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต”
 
เทคโนโลยี

"Technology and Innovation"

ศิลปะ

"สร้างสรรค์ สร้างสี คีตา นาฏะ พัฒนาสุนทรียะ วัฒนธรรมไทย"

 
สุขศึกษาและพลศึกษา

"สุขภาพส่วนบุคคล อยู่ที่การฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนา"

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

"มุ่งพัฒนา ส่งเสริม และช่วยเหลือนักเรียนให้พร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน"

 
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ(EPTS)
สอบถามข้อมูล