ฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม
อาจารย์สุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ

อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ

สอบถามข้อมูล