ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง

หัวหน้างานวิชาการ
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา

สำนักงานวิชาการ
1. อาจารย์ศักรินทร์ อะจิมา หัวหน้างาน
2. อาจารย์กัลยกร ต่ายเมือง กรรมการ
3. อาจารย์เบญรัตน์ พิทักษ์ไชยวงศ์ กรรมการ

งานหลักสูตรและวิชาการ
1. อาจารย์ชวลิต ศรีคำ หัวหน้างาน
2. อาจารย์ชลภูมิ บรรหาร กรรมการ
3. อาจารย์ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ กรรมการ
4. อาจารย์ณัฐวัชร บุญยัง กรรมการ
5. อาจารย์วรุตดม พัยธ์ธนพฤกษ์ กรรมการ
6. อาจารย์อรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร กรรมการ
7. อาจารย์ศราวุธ อินพวง กรรมการ
8. อาจารย์เบญจมาศ พงษ์พล กรรมการ
9. อาจารย์กรวิชญ์ โสภา กรรมการ
10. อาจารย์สุธาสินี สัตย์เจริญ กรรมการ
11. อาจารย์นุช พุ่มเพชร กรรมการและเลขานุการ

งานส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ
1. อาจารย์กรรณิการ์ ปัญญาวิชัย หัวหน้างาน
2. อาจารย์ชลธิชา รมยานนท์ กรรมการ
3. อาจารย์ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานบริการการศึกษา
1. นางวีรยา รอดสน หัวหน้าสำนักงานบริการการศึกษา
2. นางสาวศุภวรรณ กันแตง หัวหน้างานข้อมูลทะเบียนนักเรียน
3. นางสาวศรัญญา ชูเพ็ง งานข้อมูลทะเบียนนักเรียน
4. นายนวกานต์ วิภาสชีวิน หัวหน้างานประมวลผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา
5. นายอำพล ตรีนิมิตร หัวหน้างานสนับสนุนการเรียนการสอน
6. นายจารุวิทย์ ตรีนิมิตร งานสนับสนุนการเรียนการสอน

งานระดับชั้น
1. อาจารย์นิรณี อุทโยชาติ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. อาจารย์บุศราคัม ช่วงชัย หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. อาจารย์วรรณวณัช ภูริอุดมเศรษฐ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. อาจารย์เสฏฐวุฒิ มุลอามาตย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5. อาจารย์พงศกร ธรรมบุศย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
6. อาจารย์ดวงเดือน พัฒนวิริยะวาณิช หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1. อาจารย์ชนัยสุดา ทองอยู่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. อาจารย์ณัฐ สิทธิกร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. อาจารย์วรายุทธ สายทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5. อาจารย์อภิณห์พร ฤกษ์อนันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. อาจารย์เสกสรรค์ หงษ์หิรัญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7. อาจารย์วรงค์ เจนพิทักษ์พงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. อาจารย์พหุกร ทัศนสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9. อาจารย์กิตติภูมิ บุญรักษ์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน