แหล่งเรียนรู้ Learning Center

หนังสือวิชาการ

คู่มือสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รูปแบบการจัดการ โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม

CREATIVE SPARKS 11th

The Creator การประลองความคิดสร้างสรรค์

ถอดบทเรียน โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม

PDS Play to learn

วารสาร

Gazette 2nd Semester 2018

Gazette 1st Semester  2018

EPTSNewsletters 2018

EPTSNewsletters 2017

สารปทุมวัน พฤศจิกายน 2561

สารปทุมวัน มกราคม 2561

หนังสือที่ระลึก

PDS Open House 2562

PDS Open House 2560

หนังสือ ใบบัว

หนังสือ ใยบัว

หนังสือ บัว

สูจิบัตร นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

แหล่งเรียนรู้จากกลุ่มสะระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แหล่งเรียนรู้จากกลุ่มสะระการเรียนรู้

สอบถามข้อมูล