ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา   :  

งานสร้างสรรค์และสนับสนุน นำความสำเร็จสู่ส่วนรวม

คติพจน์  :
ประสานงาน ผสานใจ เต็มใจ เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ

วิสัยทัศน์:
มีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะให้บริการอย่างดีที่สุด

พันธกิจ:

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้านศักยภาพและคุณภาพทันสถานการณ์
2.บริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในและนอกอาคาร ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้
3.จัดหาและดูแลพัสดุครุภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมบริการได้ตามความต้องการ
4.
ดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองตามสถานะ อันควรแก่กรณี
5.
ดูแลเรื่องสาธารณูปโภคและการสุขาภิบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างพอเพียง มีคุณภาพและปลอดภัย
6.
จัดหาและบริการด้านปัจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการให้มีคุณภาพที่พร้อมและทันต่อความก้าวหน้าของโลก
7.
ประสานความร่วมมือและความคิดเห็นกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

นโยบายการบริหารจัดการ

1.สร้างสรรค์สังคมแห่งความร่วมมือในการให้บริการแก่งานส่วนรวม บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพ  มีความเข้าใจ และรู้วิธีปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง
2.จัดสวัสดิการรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของบุคลากรในสายงาน
3.เสริมสร้างความพร้อมทุกด้านของทุกงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของงานบริการ
4.ประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการในสายงาน และหน่วยงานในฝ่ายต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกสบาย  และช่วยเหลือกิจการของส่วนต่างๆ เพื่อให้งานโดยรวมของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย
5.สร้างเสริมจิตสำนึกในคุณค่า การดูแลรักษา และการใช้วัตถุปัจจัยอันเป็นสมบัติของส่วนรวมอย่างคุ้มค่า เป็นการสร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมองค์กรซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย  ลดภาระงาน และสร้างคนดีของสังคมไปพร้อมกัน

 

แผนการดำเนินงาน
1.  สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจ  และมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งในฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมและบุคลากรในโรงเรียน
2.  เผยแพร่ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในงานของฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม  (เช่น  แบบสอบถาม แผ่นพับของสระว่ายน้ำ การจัดทำ เอกสารของฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม  ที่เป็น  Directory และการทำประชาสัมพันธ์กิจการ        โดยใช้จดหมายเวียน  แบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นต้น)
3.  ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทุกส่วน ให้มีบรรยากาศสร้างสรรค์
4.  จัดหาพัสดุครุภัณฑ์รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนและระบบสาธาณูปโภค  ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย
5.  ดูแล เร่งรัด ให้งานฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมทุกด้านดำเนินไปตามนโยบายอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้โดยผ่านหัวหน้างานและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามลำดับ
6.  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น จริงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และโดยเท่าเทียมกัน
7.  มีการประชุมเพื่อความสัมพันธ์ ความเข้าใจ รับทราบปัญหา ระดมความคิด  ตลอดจน การติดตามประเมินผล และส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
8.  จัดและร่วมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรทุกระดับขององค์กร

 

โครงสร้างและระบบการบริหารงานฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมมีสายงานครอบคลุมการดำเนินงานหลาย ๆ ด้านของโรงเรียน ในลักษณะที่เป็นการจัดหา ปรับปรุง  บำรุงรักษา ให้การสนับสนุน  และอำนวยความสะดวก  เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 5 สาขาหลัก ดังนี้
งานสำนักงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
1. งานธุรการและเลขานุการ
2. จัดทำรายงานประเมินตนเอง และรายงานประจำปี
3. มาตรการประหยัดพลังงาน
4. การดำเนินโครงการและกิจกรรม
5. งานพัสดุครุภัณฑ์
6. งานที่ผู้ช่วยผู้ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
งานอาคารสถานที่
1. ดำเนินงานจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
2. กำกับดูแลงานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ของอาคาร
3. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร
4. กำกับดูแลนักการภารโรง และพนักงานทำความสะอาด
5. ดำเนินงานและประสานงานด้านสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
6. งานซ่อมบำรุงต่างๆ
7. งานที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
งานสวัสดิการ
1. งานสุขภาพ  อนามัยและพยาบาล และการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
2. กำกับดูแลงานจราจร ยานพาหนะ
3. งานวิทยุสื่อสาร
4. ดูแลสวัสดิการร้านค้าภายในโรงเรียน
5. สโมสรอาจารย์
6. งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
7. งานที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการฝ่ายพัฒนกายภาพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
งานบริการ
1. จัดระบบเสียงในการประชุม
    1.1 ภายในห้องประชุมต่างๆ
    1.2 ภายในอาคารเรียนต่างๆ
    1.3 การเรียนการสอนในห้องเรียน ชั้น ม.1 – ม.6
2. บริการชุมชนโครงการต่างๆ
3. งานสระว่ายน้ำ
4. ระบบกล้องวงจรปิด
5. งานที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการฝ่ายพัฒนกายภาพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
งานหัวหน้าอาคาร
1. หัวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 1
2. หัวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 2
3. หัวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 3
4. หัวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 4
5. หัวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5
6. หัวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 6
7. หัวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 7
8. งานที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการฝ่ายพัฒนกายภาพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
เว็บไซต์ฝ่าย   http://physedu.satitpatumwan.ac.th/service/index.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.