รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้านศิลปวัฒนธรรม การสื่อสาร และอาชีพ”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริกุลวดี ประเสริฐวิทย์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
ด้านศิลปวัฒนธรรม การสื่อสาร และอาชีพ”
(ปัจจุบันนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

✨ได้รับคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนักเรียนจะได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

สอบถามข้อมูล