รางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายเป็นธรรม สินธุเสน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม
(ปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย)

✨ได้รับคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนักเรียนจะได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

สอบถามข้อมูล