กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
การนี้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน บุคลากร สายบริการ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร คณะลูกเสือและเนตรนารี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สอบถามข้อมูล