ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสังคมศาสตร์ มศว

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:00 น. อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์ของโรงเรียน เข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ในการนี้ทั้ง 4 หน่วยงานได้พิจารณาและตกลงความร่วมมือทางวิชาการในหลักการ เกี่ยวกับการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะสังคมศาสตร์ มศว ตลอดจนการส่งเสริมทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

สอบถามข้อมูล