ร่างเอกสารประกาศ ร่างประกวดราคา ขอบเขตงานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ก่อสร้างหลังคาร่างประกวด ก่อสร้างหลังคาตารางแสดงวงเงินงบประมาณบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.)ฟอร์มBoQ1.แบบสถาปัตยกรรม 19-05-652.แบบโครงสร้าง 18-05-653.แบบระบบไฟฟ้า 19-05-654.แบบระบบสุขาภิบาล 18-05-655.แบบระบบดับเพลิง 19-05-656.รายการประกอบแบบก่อสร้าง 19-05-657.แผนผังของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคร8.TOR หลังคา

สอบถามข้อมูล