นักเรียนทุนTeikyo University 2022

นางสาวพิชญาดา อภิชาตวโรดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา Global Japanese Studies รุ่นแรก ที่ Teikyo University เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยได้มอบทุนเป็นค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก 2 ปีการศึกษาแรก พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาจากนานาประเทศ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 2 ปี หากมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
⭐️โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอขอบคุณ Teikyo University ที่มอบโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่นักเรียนของเรามา ณ โอกาสนี้
สอบถามข้อมูล