PDS Online Learning : Towards Higher-Order Thinking Abilities
สาธิตปทุมวันออนไลน์ : เสริมสร้างการเรียนรู้ สู่การพัฒนาความสามารถการคิดขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565