โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนธงชัย

วันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน พร้อมหัวหน้างานและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประธานนักเรียนและตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน

เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ร่วมกับนางสาวชลาพร ขาวพวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ผู้แทนนายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด) เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนธงชัย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา 2565