โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ขอเอกสารทางการศึกษา สำนักงานบริการการศึกษา
(เฉพาะนักเรียนปัจจุบันที่ได้รับรหัสผ่านใหม่แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่
เข้าที่หัวข้อ การตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ หรือติดต่อ itsupports@satitpatumwan.ac.th)

ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ จงธนากร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภวิลรดา เลิศอัษฎมงคล (แองจี้) ได้เข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้า GHRC International Dressage Competition 2023 

แสดงความยินดีกับ

ด.ช.กฤชณัท  อภิชนบุตรได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

รางวัล Robot Performance Award 3rd Place

รางวัล Robot Design Programming Award


เอกสารเผยแพร่

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม

สูจิบัตรวิพิธทัศนา ครั้งที่ 11

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม