1.1 ประกาศประกวด1.2 เอกสารประกวดราคาจ้างหลังคา (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)แบบรูปรายการ ปร.6,ปร.5(ก)…1.9 สถาปัตยกรรม01-32 of 321.10 วิศกรรมโครงสร้าง01-12 of 121.11 งานระบบไฟฟ้า 01-25 of 251.12 ระบบปรับอากาศ01-11 of 111.13 งานระบบสุขาภิบาล 01-17 of 171.14 งานระบบดับเพลิง 01-10 of 101.15 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 1-110 of 1101.16 แผนผังของโรงเรียน1.17ขอบเขตของงาน)