การรับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ปฏิทินการแข่งขัน และใบสมัคร จาก https://bit.ly/3pMehDd

2. ส่งใบสมัครทาง https://forms.gle/LCNVQwJqibXdksXw9 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (ใบสมัครต้องได้รับการลงชื่อรับรองคุณสมบัติจากผู้ปกครอง จึงจะถือว่าใบสมัครนั้นสมบูรณ์)

สอบถามข้อมูล