การรับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรื่องการรับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

🔹สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 210 บาท
🔸สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 230 บาท

ทางโรงเรียนจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูก “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)” กับ “เลขบัตรประจำตัวประชาชน” ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น และโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้แก่ผู้ปกครอง

โดยโรงเรียนขออนุญาตใช้ฐานข้อมูล “เลขบัตรประจำตัวประชาชน” ของผู้ปกครอง ตามที่ผู้ปกครองได้เคยแจ้งไว้ในการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การโอนเงินตามโครงการฯ ดังกล่าว จะดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เมื่องานการเงินโอนเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนแล้ว จะแจ้งนักเรียนผ่านอาจารย์ประจำชั้นต่อไป

 

สอบถามข้อมูล