ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียน

 

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

 

🟡17-31 มกราคม 2565 ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

 

🟡ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

 

🟡การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติโดยเด็ดขาด

 

🟡17-31 มกราคม 2565 ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการเท่าที่จำเป็น โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงานและสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย

 

🟡หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก

 

🟡ให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานรับการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ด้วย ATKหรือวิธีการอื่นที่ทางราชการกำหนดก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน

📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

สอบถามข้อมูล