ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565)

ประกาศโรงเรียน

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

🟥 4-31 มกราคม 2565 งดใช้อาคารสถานที่โรงเรียน

🟥ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

🟥การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติโดยเด็ดขาด

🟥4-14 มกราคม 2565 ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการเท่าที่จำเป็น โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงานและสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย

🟥หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม

🟥ให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานรับการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ด้วย ATKหรือวิธีการอื่นที่ทางราชการกำหนดก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน

📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

สอบถามข้อมูล