วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันและโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และกิจกรรมทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน