การบริการวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รอบเพิ่มเติม

การบริการวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รอบเพิ่มเติม
🏫สถานที่ฉีด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
🗓️วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน : วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

📑สิ่งที่ต้องเตรียม
1) บัตรประชาชน
2) เอกสาร 2 ฉบับ (ภาคผนวก 5, 6 โดยผู้ปกครองลงนามให้ครบถ้วน)
ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก https://drive.google.com/file/d/18X029yAP7BtIYHmzyPVFf27Fqrzi3WG6/view 
3) ใบนัดการฉีดวัคซีน Covid-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564)
4) Application หมอพร้อม
👫 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อที่สามารถเปิดแขนเสื้อได้ง่าย เพื่อความสะดวกต่อการฉีดวัคซีนบริเวณต้นแขน
💉 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน
1. คัดกรอง
2. ตรวจสอบรายชื่อ / ยื่นเอกสาร / รับบัตรคิว
3. รอลำดับเข้าฉีดวัคซีน
4. ฉีดวัคซีน
5. พักสังเกตอาการ 30 นาที
🖥มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติในรูปแบบออนไลน์
💉ให้นักเรียนที่มารับบริการวัคซีนแจ้งอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ประจำวิชาให้รับทราบ และนับเป็นเวลาเรียนปกติ

หมายเหตุ
🔸 การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและเป็นไปตามความสมัครใจ
🔸 ดำเนินการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
🔸 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้ติดตามการประกาศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูล