ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียน

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

📍 ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
📍 ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
📍 การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฎิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด
📍ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองโดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในส่วนของสายปฏิบัติการและสายปฏิบัติงานให้มาปฏิบัติ ณ สถานที่ทำการ ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย
📍ระหว่างวันที่ 27 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนปิดระหว่างภาคเรียนที่ 2 (ช่วงที่ 1) ❌งดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

❗️ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตนตามหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

📆 ประกาศมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูล