📆กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
15.00 น. พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
16.30 น. พบอาจารย์ประจำชั้น

🟡ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
🟣ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
🟢ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
🟠ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
🔴 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
🟤ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564