ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน (PDS iStudent)
คือ ระบบบริการข้อมูลสำหรับนักเรียนในรูปแบบอนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้

1.PDS iGrade ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์
ระบบรายงานผลคะแนน ใช้สำหรับดูรายงานผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบันและภาคเรียนที่ผ่านมา

2. PDS iTranscript  ระบบสมุดพกออนไลน์
สมุดพกออนไลน์ ใช้สำหรับดูข้อมูลรายงานผลคะแนนในรูปแบบสมุดพก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ความคิดเห็นของครูประจำชั้น และอื่นๆ

โดยนักเรียนสามารถเข้าดูผ่านเว็บไซต์ https://student.satitpatumwan.ac.th

 

****** นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ******

 

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักเรียน  https://student.satitpatumwan.ac.th

กรณีเกิดปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (itsupports@satitpatumwan.ac.th)