วันที่ 24 พฤจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน อ.โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมหารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า อดีตผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งอดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ในการติดต่อประสานงานในครั้งนี้